Przejście w Tatrach

foto Adam Śmiałkowski

Vysoké Tatry sú 260 km2 plochy krásnej prírody s desiatkami dolín, stovkami štítov, veži, stien. Už dlhšie ako jedno storočie pravidelne navštevované lezcami zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska. Odhadujme, že vo Vysokých Tatrách je okolo 10 000 ciest a na ich vzniku sa podieľalo viac ako 1500 horolezcov – a to sú iba tí, o ktorých vieme. Nasledujú desiatky lezcov, ktorí túto činnosť evidujú do rôznych druhov sprievodcov (od Puškáša, Kroutila, Paryskeho cez knihy na chatách až po tatry.nfo.sk). V súčasnosti počas celého roka navštevujú lezci Vysoké Tatry v počte, ktorý sa ani nedá odhadnúť a ich aktivity sú od boulderingu, skalné, technické, zimné, ľadové a iné lezenie až po sólo prechody hrebeňov. A tieto lezecké činnosti sú z veľkej časti vykonávané v súlade s nepísanými pravidlami, ktoré tu historicky vznikali, stále boli a sú ďalšou generáciou lezcov modelované. Vznikajú nové pravidlá, o ktorých donekonečna diskutujeme niekde pri pive na chatách. V komisii alpinizmu nášho spolku sme o týchto tatranských špecifikách diskutovali a dali dokopy skupinu tatranských lezcov z celého spektra, ktorí tvoria Správu oblasti Vysoké Tatry. Niečo podobné, čo funguje na všetkých slovenských skalách – domáci lezci, ktorí sa v oblasti vyznajú, zaznamenávajú činnosť a starajú sa o oblasť. Ideme spolupracovať s tatranským internetovým sprievodcom tatry.nfo.sk a jeho autorom Marošom Bobovčákom. Aby sme sa vedeli rozprávať o úrovní istení v jednotlivých cestách, navrhujeme zaviesť alpskú stupnicu na hodnotenie istení S, R a SR. Pri cestách na Ostrve sú na tatry.nfo.sk už hodnotenia doplnené. Správa oblasti vytvorila odporučenia – pravidlá, ako vznikajú nové cesty, ako vymieňať istenia a ako dopĺňať istenia v existujúcich cestách. Celá filozofia vymieňania a dopĺňania istení by mala byť v štandarde, akým to robil Gypsi – Vlado Tatarka. Na záver chcem požiadať lezcov o spoluprácu. Spoluprácu pri hodnotení istení v cestách – najlepšie prostredníctvom diskusie k štítu na tatry.nfo.sk, spoluprácu pri návrhoch na výmenu, resp. doplnení istení v cestách, pomoc pri realizácii návrhov až po zverejňovanie informácií.

Za správu Vysokých Tatier Rado Staruch

1. Správa Vysokých Tatier

Správa Vysokých Tatierje skupina lezcov pôsobiacich v rámci Komisie alpinizmu SHS JAMES a Komisie ochrany prírody, ktorej úlohou sú aktivity smerujúce k zavedeniu a kontrole všeobecne akceptovaných pravidiel pri tvorbe nových ciest a pri výmene istení v starých cestách, vrátane ich evidencie a tvorby komplexnej databázy tatranských ciest. Pre rok 2016 je zloženie správy oblasti Vysoké Tatry nasledovné: Rado Staruch – správca, Pavol Jackovič, Peter Köteleš, Miro Peťo, Martin Varga a Ivan Žila.

2. Evidencia existujúcich ciest

Správa oblasti Vysoké Tatry vytvorí, resp. bude dopĺňať databázu ciest v Tatrách. Spolupráca pri tvorbe databázy bude prioritne s web stránkou tatry.nfo.sk, ktorá je v správe Maroša Bobovčáka. Aktuálne je to najkomplexnejšie spracovaná databáza existujúcich ciest na slovenskej strane Tatier. Databáza bude členená podľa:

1. Dolina

2. Štít, stena

3. Orientácia

4. Názov, autor, dátum, obťažnosť, dĺžka, popis

5. Hodnotenie istení cesty: S = nity S1-S6, R=skoby R1-R6

6. Ak budú dostupné informácie, tak aj popis fixných istení, kto a kedy ich umiestnil

3. Nové hodnotenie kvality istení a bezpečnosti ciest

Zavádza sa nové hodnotenie úrovne a kvality istení v tatranských cestách podľa vzoru alpskej hodnotiacej stupnice. Hodnotenie úrovne istení pri ceste odistenej fixnými isteniami (nity) je označená S v rozsahu 1 – 6. Pri ceste odistenej vyberateľnými isteniami (skoby, zakladanie) je označená R v rozsahu 1 – 6. Kombinácia oboch typov istení je označená RS v rozsahu 1 – 6.

4. Pravidlá tvorby nových ciest

Odporučené pravidlá:

1. Rešpektovať umiestnenie a líniu starších, už vytvorených ciest.

2. Ak je 40 % a viac dĺžky novej cesty totožných so staršou cestou, ide o jej variant.

3. Historicky je pre Vysoké Tatry štandardom tvorba novej cesty zdola nahor s použitím lezeckej techniky.

4. K odisteniu ciest sa používajú istiace pomôcky na základe rozhodnutia prvovýstupcu vzhľadom na tradície, charakter a konfiguráciu terénu.

5. V cestách nie je povolené umelé vytváranie chytov a stupov.

6. O novej ceste je potrebné v čo najkratšom čase informovať správu oblasti Vysoké Tatry (cez tatry.nfo.sk, james.sk).

7. V prípade nedodržania pravidiel a odporučení môže správa oblasti rozhodnúť o neuznaní cesty a odstránení istení.

5. Odporučený štandard pre kvalitatívne parametre a techniku osádzania fixných istení

Štandard pre osadzovanie fixných istení je podrobne spracovaný metodickou komisiou SHS JAMES.

6. Výmena fixných istení existujúcich ciest - odporučené pravidlá

1. Správa oblasti vytvára zoznam a aj príjma návrhy lezcov (cez tatry.nfo.sk, james.sk) na cesty, kde fixné istenia nespĺňajú štandardy bezpečnosti a po posúdení realizuje alebo podporuje ich výmenu.

2. Výmenu istení v schválenej ceste môže spraviť aj lezec, ktorý túto aktivitu oznámi ešte pred jej začatím správe oblasti a ukončenie výmeny istení jej následne opäť oznámi. Výmena môže byť podporená SHS JAMES poskytnutím fixných istení.

7. Dopĺňanie fixných istení existujúcich ciest - odporučené pravidlá

1. Správa oblasti dáva návrhy a aj prijíma návrhy lezcov (cez tatry.nfo.sk, james.sk) na doplnenie fixných istení v existujúcich cestách.

2. Po zhodnotení historických, bezpečnostných a lezeckých kritérií rozhodne, kde je možné pridať istenia a v akom rozsahu, realizuje, resp. podporí ich doplnenie tak, aby sa zásadne nezmenil charakter cesty.

3. Doplnenie istení v schválenej ceste môže spraviť aj lezec, ktorý sa vopred dohodne so správou oblasti a ukončenie doplnenia istení jej následne opäť oznámi. Doplnenie istení môže byť podporené SHS JAMES poskytnutím fixných istení.

8. Ochrana prírody a bezpečnostné riziká

1. Horolezectvo a tvorba nových ciest je vysokoriziková aktivita, pri ktorej je potrebné prioritne minimalizovať riziko zranenia a ohrozenia života pre osoby vykonávajúce horolezeckú činnosť a aj iné osoby.

2. Pri pohybe v prostredí Tatier je nutné dodržiavať pravidlá ochrany prírody a návštevný poriadok TANAPu.

3. Pri plánovaní činností v Tatrách odporúčame spoluprácu a výmenu informácií so správou NP pri ochrane prírody, rôzne aktivity – info o hniezdení, rôzna ochrana a obmedzenia...